Wybierz ustawienia regionalne:

Strony informacyjne

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY B2B
b2b.kamax.net.pl
___________________________

Szanujemy prywatność naszych Klientów. Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Klientach korzystających z naszej platformy B2B.

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Definicje użyte w niniejszej Polityce prywatności: 
  1. Administrator danych osobowych [/Administrator] – podmiot Prowadzący panel B2B;
  2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu Towarów w panelu B2B lub korzystająca z innych usług panelu;
  3. Polityka prywatności – niniejsza polityka prywatności panelu B2B  b2b.kamax.net.pl
  4. Prowadzący panel B2B – Pani Karolina Kluska oraz Pani Anna Kluska prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: WPHP „KAMAX” Anna Kluska, Karolina Kluska s.c. z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Opiesińska 7a , 98-220 Zduńska Wola, posiadającej numer NIP 829-17-40-845 oraz numer REGON 366213904, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
  5. Regulamin – regulamin platformy b2b.kamax.net.pl;
  6. Platforma – internetowa platforma B2B b2b.kamax.net.pl dostępny pod adresem: https://b2b.kamax.net.pl ;
  7. Towar / Towary – rzeczy ruchome oferowane w Platformie B2B.
 2. Korzystając ze Platformy akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.
 3. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prywatności, proszę nie korzystaj ze Platformy.

§ 2
OCHRONA DANYCH

1 Administratorem Pani \Pana danych osobowych jest WPHP „KAMAX” Anna Kluska, Karolina Kluska S.C. , adres: ul. Opiesińska 7a, 98-220 Zduńska Wola;

2. Administrator danych osobowych zwany dalej ADO wyznaczył osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez e-mail: rodo@kamax.net.pl 

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
 2. w celu kierowania do Pani/Pana przez ADO treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes ADO polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę, 
 3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 
 4. dla celów analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem ADO jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej, 
 5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Odbiorcą Pani\Pana danych osobowych będą :

 1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, 
 2. podmioty świadczące na rzecz ADO usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, marketingowe, 
 3. operatorzy pocztowi i kurierzy, 
 4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, 
 5. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani |Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6. Pani\Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży - przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, 
 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną -przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,
 3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez ADO treści marketingowych - do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
 4. w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej - przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,
 5. w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej - do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. 

7. Posiada Pani\ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. Dla celów dowodowych ADO prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres ADO (ul. Opiesińska 7a, 98-220 Zduńska Wola ) lub elektronicznej (wiadomość e-mail na adres: rodo@kamax.net.pl), 

8. Ma Pani \Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani\Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani\Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

9. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne - za wyjątkiem danych przetwarzanych w celu określonym w pkt 3 lit b) - w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez ADO jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

§ 3
REJESTRACJA W PANELU B2B

 1. Klient rejestrując się w Panelu podaje swoje dane dobrowolnie.
 2. Rejestracja w Panelu jest obowiązkowa jeśli Klient chce złożyć zamówienie.
 3. Rejestracja w Panelu odbywa się na zasadach opisanych w § 2 Regulaminu Panelu.
 4. Klient, który założył konto w Panelu, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Panelu o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

§ 4
COOKIES

 1. Aby zapewnić ciągłe podnoszenie jakości Panelu B2B, monitorujemy które części Panelu są odwiedzane przez naszych Klientów oraz jak długo trwają ich wizyty.
 2. Strona internetowa Panelu B2B może wykorzystywać cookies („ciasteczka”), które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
 3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Klient może zablokować zapisywanie cookies na swoim komputerze, jak również zablokować cookies z naszego serwera.
 4. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Panelu.
 5. Pliki cookies wykorzystujemy w celu: 
  1. dostosowania Panelu do indywidualnych preferencji Klienta,
  2. zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania ze Panelu,
  3. optymalizacji funkcjonowania Panelu,
  4. statystycznych.
 6. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Panelu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Prowadzący Panel.
 8. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Panelu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 9. W ramach Panelu B2B stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 10. W ramach Panelu B2B stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Panelu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Panelu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Panelu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Panelu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 11. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 12. Prowadzący Panel B2B informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Panelu.
 13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Prowadzącym Panel reklamodawców oraz partnerów.
 14. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 5
KONTAKT

 1. Kontakt z Administratorem / Prowadzącym Panel B2B odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: b2b@kamax.net.pl

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 26 lipca 2022 roku. 
 2. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Panelu B2B lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
 3. Wszelkie zmiany Polityki prywatności obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Panelu.
 4. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane w Polityce prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Prowadzący Panelu nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów.
 5. W razie wątpliwości, co do obecnej Polityki prywatności skontaktuj się proszę z Administratorem / Prowadzącym Panel B2B.
Proszę czekać, trwa ładowanie....